Herget.dk

Kemirådgivning

MAL koder:

Maling, lak, lim og andre typer produkter til overfladebehandling skal være mærket med en MAL kode. MAL-koden skal fremgå af produktets emballage og skal stå i sikkerhedsdatabladet.

MAL-koden består af to tal med en streg imellem. Det første tal angiver de sikkerhedsforanstaltninger, mod indånding af dampe fra produktets indhold af flygtige stoffer. Det andet tal angiver sikkerhedsforanstaltninger mod sundhedsfarer ved direkte kontakt med produktet.

Tallet før bindestregen går fra 00 til 5, og tallet efter bindestregen går fra 1 til 6. Jo højere tal, des højere behov for sikkerhed.

Herget.dk kan hjælpe med beregning af MAL koder for produkter.